រកមិនឃើញទំព័រសូមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានដឹងថាផលិតកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ក្រុមហ៊ុនក្រណាត់មិនមែនត្បាញ

ទាក់ទង មកយើង

  • ឧទ្យានឧស្សាហកម្មដាហ្គាងភូមិចាងប៊ូស៊ីនជូស្រុកហួយយ៉ាងទីក្រុងហ៊ូហ្សូចូវក្វាងទុងប្រទេសចិន។
  • +៨៦ ៧៥២ ៣៣៣៦៨០២
  • hb@hzjhc.net
  • + ៨៦-១៥០៨៩៣២២៥៥៥